triangel.gif (5598 bytes)
 132 
Den Hemliga Lärans författarskap


William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Mycket har sagts om själva skrivandet av verket Isis Unveiled och senare av Den Hemliga Läran [the Secret Doctrine], båda av H.P. Blavatsky. En skribent från den spiritistiska pressen ägnade mycket kraft åt att visa hur många böcker det första verket tycks citera, och slutsatsen man kan dra efter att ha läst hans häftiga angrepp är att H.P.B. förfogar över ett enormt bibliotek, naturligtvis i sitt hus, ty hon gick aldrig ut, eller att hon för stora kostnader lät sina agenter kopiera böckerna, eller slutligen att hon med hjälp av en okänd process eller kraft som ingen i världen känner till, lyckats läsa böckerna på avstånd, i till exempel Vatikanen eller British Museum. Det sistnämnda är ett faktum. Vid skrivandet av sin första bok bodde hon i en liten våning, och ägde då bara ett fåtal helt ordinära böcker. Själv berättade hon ofta hur hon kom över information i moderna böcker. Detta var ingen hemlighet, och de som var med henne såg att hon dag efter dag med lätthet kunde läsa i astralljuset och plocka ut vad helst hon sökte. Men i begynnelsen sade hon inte klart och tydligt till allmänheten att hon i själva verket mottog hjälp från Mästarna, som då och då gav henne upplysningar som hon inte kunde fått på annat sätt. Den Hemliga Läran, gör i varje fall ingen hemlighet av den egentliga hjälpen, och hon försäkrar, som också många av oss tror, att Mästarnas hand vilar över den förnämliga produktionen. De brev som skickades till Mr. Sinnett utgjorde grunden för De Invigdes Lära [Esoteric Buddhism], vilket var avsikten, men allt eftersom tiden gick stod det klart att en större del av slöjan måste lyftas bort, och vissa misstolkningar måste tillrättaläggas; därför skrevs Den Hemliga Läran, och då mestadels av Mästarna personligen, fast hon arrangerade materialet. 

Under en period var det ofta alldeles för vanligt bland dem, som genom H.P.B.´s händer tog emot ord och brev från hennes Mästare, att de inbillade sig själva att hon inte längre hade förbindelse med den ursprungliga källan; och att dessa människor själva kunde avgöra vad som kom från hennes hjärna respektive från Mästarna. Men det är nu dags att förmedla ett certifikat givet medan Den Hemliga Läran ännu skrevs, ett certifikat signerat av de Mästare som förmedlat allt som är nytt i våra teosofiska böcker. Det sändes till någon med klen tro, samtidigt som kopior gavs från samma källa till andra, för att användas i framtiden, vilken nu är här. Det första certifikatet lyder enligt följande: 

Jag undrar om mina rader är värdiga att uppta en utvald plats tillsammans med de återgivna dokumenten, och vilken av den ”Blavatskianska” skrivstilens egenheter kommer den mest att likna? Dessa rader är för att tillfredställa doktorn att ”desto mer bevis som ges desto mindre tro.” Han bör följa mitt råd och inte offentliggöra dessa två dokument. Undertecknad är glad att meddela honom att Den Hemliga Läran, då den är klar, blir en trippelproduktion av [här står en av Mästarnas namn samt  H.P.B.´s] och ________ er mest ödmjuke tjänare [undertecknat av den andra.] 

På baksidan fanns nedanstående, signerat av Mästaren som nämns ovan: 

Om detta kan vara till hjälp eller nytta för ________, även om jag betvivlar det, godkänner jag, den ödmjuke Fakiren som undertecknar certifikatet, att Den Hemliga Läran dikteras för [H.P.B.:s namn] delvis av mig och delvis av min broder ________. 

Ett år senare, när vissa tvivel uppstått hos några individer, skickades ett nytt brev från en av undertecknarna av föregående certifikatet som lyder enligt följande. Då profetian infriats är det nu dags att publicera brevet till gagn för dem som vet en del om hur sådant material ska uppfattas och tolkas. För utomstående måste detta utan tvekan vara rena nonsens. 

Certifikatet från förra året som slog fast att Den Hemliga Läran i färdigt skick skulle bli en trippelproduktion av [H.P.B.:s namn], ________, jämte mig själv var och är korrekt; dock har vissa inte bara betvivlat given kunskap utan också autenticiteten beträffande meddelandet i sin helhet. Kopiera detta och tidigare nämnda certifikat. Ni ska finna dem båda användbara den dag ni, utan förvarning, tar emot originalen från den person som först mottog certifikatet, i syfte att låta er få göra en kopia; och då kan ni verifiera äktheten hos den nu sända kopian. Och det är då på sin plats att visa för dem som önskar veta, vilka passager i Den Hemliga Läran som har kopierats av [H.P.B.:s namn] från mitt manuskript fast utan citationstecken, och kanske från ________, trots att den sistnämndas är ännu svårare på grund av hans föga kända författarskap och ännu större okunnighet vad det gäller hans skrivstil. Allt detta och mer därtill blir senare nödvändigt, och ni väl kvalificerad att vänta tills dess.

 
WILLIAM Q. JUDGE
[ONE OF THE STAFF]
Path
, April 1893

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 57-59, ”Authorship of Secret Doctrine”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

___________________________________________________________________

till Den Hemliga Läran

__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23