triangel.gif (5598 bytes)
133
 

Ett par ord rörande ”Den Hemliga Läran
 ETT GAMMALT BREV ÅTERUTGIVETWilliam Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Det pågår just nu en intensiv diskussion inom den Teosofiska Rörelsen, om Den Hemliga Lärans validitet, och vilken grad av hjälp H.P. Blavatsky mottagit under sammanställningen av boken; man debatterar även hennes position som Lärare i Ockulta frågor, så det förefaller med andra ord vara en lämplig tidpunkt för oss att återutgiva ett gammalt brev – publicerat 1888 – som lyfter upp de här frågorna; inte minst då flera personer som kan ha nytta av brevet inte läste det vid förra utgivandet. Brevet saknar naturligtvis auktoritet hos de medlemmar inom T.S. vilka inte delar vår känsla av respekt för Mästarna, men de medlemmar som är på vår sida, ska finna detta mycket intressant. Brevet mottogs mitt i oceanen av överste Olcott, P.T.S., och publicerades ursprungligen med hans tillstånd i en mindre skrift, med rubriken: ”En redogörelse av vikt för alla Teosofer”, utgiven av H.P.B.

                   ANNIE BESANT
                   WILLIAM Q. JUDGE

 

MOTSÄTTNINGARNA mellan Medlemmarna i London och Paris växer och påverkar rörelsens intressen. Du kommer att få höra att huvudorsaken till de flesta om inte alla störningar är H.P.B. Det stämmer inte; även om hennes närvaro i England drar sitt strå till stacken. Men problemets huvudsakliga rot ligger hos de vars fridfulla omedvetenhet om sina egna brister är uppenbar och klandervärd. Ett av de viktigaste resultaten beträffande Upasikas mission är att det driver människor till självständighet och avståndstagande från persondyrkan. Se till exempel i ditt eget fall. Men din revolt, gode vän, mot hennes ”ofelbarhet” – som du nyss kallade det – har gått för långt, och du har varit orättvis mot henne... 

...Ansträng dig för att undanröja de motsättningar du hittar, genom vänlig övertalning och genom vädjan om en känsla av lojalitet mot sanningens sak, om än inte till oss. Gör alla dessa människor medvetna om att vi inte har några favoriter, ingen särskild tillgivenhet till personer, utan bara värdesätter deras goda handlingar samt mänskligheten i sin helhet. Vi anställer agenter – de bästa som går att hitta. Deras hövding har under trettio år varit personligheten känd för världen som H.P.B. (men som någon annan för oss). Hon är inte perfekt och säkert mycket ”besvärlig” enligt vissa; icke desto mindre lär det dröja många år innan vi hittar någon bättre, och dina teosofer bör bringas till insikt om detta.... 

...Sedan 1885 har jag inte skrivit eller förorsakat någon att skriva annat än genom hennes förmedling, direkt eller indirekt, brev eller några rader till personer i Europa och Amerika, ej heller kommunicerat muntligen med eller genom tredje part. Teosofer bör veta detta. Även du kommer senare att förstå värdet av detta dokument, så kom ihåg detta.... Hennes trofasthet mot vårt arbete är konstant, liksom de plågor hon nu drabbats av genom detta, och varken jag eller någon av mina Associerade Bröder har övergett eller manövrerat ut henne. Ty som jag tidigare sagt existerar inte otacksamhet bland våra laster.... För att hjälpa dig i din nuvarande förvirring:  H.P.B. har näst intill inget med administrativa detaljer att göra, och ska i största mån hållas borta från dem, så mycket nu hennes starka natur kan kontrolleras. Och detta måste du berätta för alla; men hon har allt att göra med ockulta frågor....  Vi har inte ”övergivit henne.” Hon är inte ”lämnad till förmån för andra chelor” Hon är vår direkta agent. Jag varnar dig för att låta misstankar och ogillande gentemot hennes ”många galenskaper” färga din intuitiva lojalitet mot henne. I ditt handhavande med denna europeiska affär måste du besinna två saker, – det externa och administrativa, samt det interna och psykiska [mediala]. Du får ta kontroll över det förra tillsammans med dina förståndiga associerade; men lämna det senare till henne. Din uppgift är att ordna de praktiska detaljerna. 

Jag har även noterat dina tankar rörande Den Hemliga Läran. Var övertygad om att det som hon inte kommenterat från vetenskapliga verk och annan litteratur har vi givit eller föreslagit henne. Alla misstag eller felaktiga föreställningar som hon rättat och förklarat i andra teosofers verk, var rättade av mig eller efter mina instruktioner. Detta verk är mer värdefullt än sina föregångare – en resumé av ockulta sanningar som kommer att göra den till en informationskälla och undervisning för den mest uppriktiga eleven för många år framåt. 

...(Detta brev)... är endast givet till dig som en varning och en vägledning; till andra är det bara en varning; ty du kan använda brevet som du själv tycker om det behövs... Förbered dig dock på att äktheten av detta brev kommer att bestridas i vissa kretsar. 

 (Undertecknat) K.H.

 [Utkastet korrekt kopierat - H.S.Olcott.]

 Path, Oktober 1893   


Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 60-62, ”A Word on the "Secret Doctrine”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23