triangel.gif (5598 bytes)
137 

Kommer Mästarnas hjälp att dras in
från 1898 tills 1975William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Den teori är allmänt känd bland medlemmarna av det Teosofiska Samfundets som säger att mot slutet av varje århundrade så framkallas av Mahatmorna en andlig rörelse i världen, vilken inleds under de sista tjugofem åren av århundradet, och efter denna tids utgång så inleds den inte på samma sätt förrän under sista kvartalet i nästa hundraårsperiod. Detta påstående har både blivit  missförstått och mycket överdrivet. En del, ja rätt många, går så långt att de antar att Mahatmorna helt och hållet, under loppet av de få närmaste åren, kommer att dra sig undan allt arbete med vår värld och lämna oss allesammans åt vårt öde. Någon gick till och med så långt och påstod att detta innebar den sjätte rasens ankomst år 1898, och frågade därför hur detta var möjligt, eller vad hela saken betydde, eftersom den sjätte rasen i sig själv skulle ha tillräcklig kunskap. Men det stora flertalet anses tro att efter denna tidpunkt så ges ingen hjälp. Detta är enligt min mening inte korrekt, och jag ska nu försöka förklara saken precis som den förmedlades till mig av henne som gav oss teorin, nämligen H. P. B. 

Mästarna är underkastade lagen för verkan och återverkan, och de är visa nog att aldrig företa sig något som skulle omintetgöra hela deras föregående arbete. Återverkans lag kan tillämpas lika mycket på människoförnuftet som på fysiska ting och krafter. Att under någon viss tidsperiod sända ut en alltför stor kraft på det mentala planet, skulle leda till en återverkan i form av vidskepelse och all slags ondska, vilket skulle fördärva allt. Vidskepelse härskar ännu i världen, och för Mästarna är ”världen” inte bara begränsad till de västerländska folken. I överensstämmelse med föregående historiska cykler görs just nu bland västerlandets folk en stor och alldeles bestämd strävan – bland annat genom Teosofiska Samfundet – för att hjälpa människorna i deras psykiska och andliga utveckling. Ett skäl bland andra, varför en så stark kraftutveckling inte kan fortsätta under en längre tid, är att om den pågick alldeles längre så skulle många oförberedda personer som inte vägleds rätt genom sina moraliska sinnen, ta till sig våra idéer och fullfölja dem längs rent själviska riktlinjer i affärsangelägenheter eller annat. 

Detta är en orsak, bland många andra, varför H. P. B. någon tid före sin bortgång allt mindre framkallade fenomen, fastän jag bestämt vet att hon ända in i det sista var i stånd att framkalla dem, och framkallade många av dem, och några av dem var av ytterst märklig art. Men offentligt utförde hon inga. Somliga menar och påstår, att orsaken till denna omväxling skulle vara att hon drog slutsatsen att framkallandet av fenomen var ett misstag, men det tror jag inte alls. Detta var en del av en väl genomtänkt plan och en befallning. 

Vid slutet av tjugofemårsperioden kommer Mästarna inte att sända ut kraften i en sådan vidsträckt och stor omfattning som de gjorde under själva tjugofemsårsperioden. Men detta betyder inte att de ska dra sig tillbaka. De kommer i stort sett att lämna sina idéer att gro och växa i människornas tankar, men de kommer aldrig att utestänga de från hjälp vilka förtjänar det och som är berättigade till det. En del kommer emellertid vid denna tidpunkt ha framskridit längre än andra, och till dem, som sålunda framskridit genom altruism och osjälvisk hängivenhet för hela människorasen kommer ständig hjälp och vägledning ges. Såväl inom som utom Teosofiska Samfundet skall dock en hel mängd personer alltjämt förbli väldigt själviska och upptagna, att de måste nöja sig med vad de kan få i andra hand eller genom det allmänna framåtskridandet. H. P.B var väldigt tydlig på denna punkt. Det stämmer även med historiska fakta. Under alla århundraden har det funnits många människor som mottagit direkt och värdefull hjälp från Mästarna, och att vid utgången av dessa första tjugofem åren anta att allt sådant skulle upphöra, är en orimlighet i sigsjälv.                                                                                          

[W.Q.J]
WILLIAM Q. JUDGE

Path
, November 1894


Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid.76-77, ”
Will the Masters help be withdrawn in 1898 until 1975?”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23