yantra1.gif (2187 bytes)
3

Teosofins Ocean
Online

Den ursprungliga och oförkortade amerikanska ULT-utgåvan 2017

Kapitel 3


Jordkedjan

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL III

JORDKEDJAN

Läran med hänsyn till Jorden. Den är också sjufaldig. Den är en av en sjufaldig kedja som korresponderar med människan. Alla sju är inte i en kedja avskilda från varandra, utan de genomtränger varandra. Jordkedjan är reinkarnationen av en tidigare gammal och nu död kedja. Denna gamla kedja var den vilken vår måne är dess synliga representant. Månen är nu död och hopkrympt. Venus, Mars och så vidare är levande medlemmar till andra liknande kedjor som vår. En viss mängd Jag för varje kedja. Antalet är bestämt, men svår att beräkna. Deras evolutionsförlopp genom de sju globerna. Inom varje utvecklas en speciell del av vår natur. På den fjärde globen började förtätningsprocessen och når sin gräns.
Sidorna 23 till
28

 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 23                                                                                          TEOSOFINS OCEAN sidan 23

Teosofins uppfattning om jordens uppkomst, dess evolution samt av människo-, djur och andra monaders utveckling skiljer sig helt och hållet från våra moderna teorier, och är på några områden raka motsatsen till de accepterade teorierna. Men våra dagars teorier är inte varaktiga. De växlar med varje århundrade, medan den teosofiska teorin förändras aldrig, ty enligt dessa Äldre Bröders mening, vilka nu åter offentliggjort den genom att hänvisa till forntida urkunder för deras bekräftelse, är den helt enkelt en framställning av fakta i naturen. De moderna teorierna däremot är alltid spekulativa, föränderliga och växlar ständigt.                     

Om vi följer den allmänna plan, som skisserats på de föregående sidorna är jorden sjufaldig. Hon är ett väsen, inte bara en anhopning av grov materia. Men då hon nu är ett väsen av en sjufaldig karaktär måste det finnas sex andra glober, som tillsammans med jorden kretsar i rymden. Denna förening av sju glober har blivit kallad ”Jordkedjan” eller ”Planetkedjan”. I De Invigdas Lära [De Invigdas Lära Online] är detta klart framställt, men där ges en något hård och fast materialistisk framställning av den och får läsaren att tro att läran talar om sju distinkta glober, alla åtskilda, men dock förbundna med varandra. Man kan dra slutsatsen att författaren velat säga, att jordens glob är lika åtskild från de andra sex globerna, som Venus är från Mars.  

Detta är inte läran. Jorden är en av sju glober enbart med hänsyn till människans medvetande, ty när hon är verksam på en av de sju förnimmer hon den som en åtskild glob och ser inte de andra sex.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 24                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 24


Detta är i fullständig korrespondens med människan själv vilken har sex andra beståndsdelar av vilken endast den grova kroppen är synlig för henne då hon nu är verksam på jorden – den fjärde globen – och hennes kropp representerar jorden. Alla de sju ”globerna” bildar en enda massa eller stor glob och alla genomtränger de varandra. Men vi måste säga ”glob”, eftersom deras yttersta form är klotformig eller sfärisk. Om man förlitar sig alltför mycket på A. P. Sinnetts förklaring kan man anta att globerna inte genomtränger varandra utan endast är förenade genom elektriska strömmar eller magnetiska kraftlinjer. Och om man fäster allt för mycket uppmärksamhet vid diagrammen, som används i Hemliga
Läran för att illustrera detta schema, utan att ägna lika stor uppmärksamhet åt de förklaringar och varningar som ges av H. P. Blavatsky, kan kanske samma fel göras. För både hon och hennes Adeptlärare säger att vår kedjas sju glober ”är inmängda i varandra, men inte av samma substans”.* Detta framtvingar ytterligare varningar att inte lita på statistik eller plana ytdiagram, utan titta på den metafysiska och andliga aspekten av teorin som den förmedlas på engelska [och svenska]. Sålunda har vi från själva källan till A.P. Sinnetts bok påståendet, att dessa glober är förenade till en enda massa trots att de skiljer sig från varandra i substans, och att denna olikhet i substans beror på förändring av medvetandets centrum.

Jordkedjan med sju glober som på detta sätt definierats är den direkta reinkarnationen av en tidigare kedja av sju glober, och denna tidigare sjutaliga familj var månkedjan, där själva månen är den synliga representanten av den gamla kedjans fjärde glob. När detta forna väldiga väsen, bestående av månen och sex andra glober, alla förenade till en enda massa, nådde sin livsgräns, dog den, precis som varje varelse dör. Var och en av de sju sände sin energi ut i rymden och gav liknande liv eller vibrationer åt kosmiskt stoft – materia – och helhetens kohesionskraft höll samman de sju energierna. Detta resulterade
__________________________________

* Secret Doctrine, Vol. I, orig. ed. 1888 s. 166.  [ Den Hemliga Läran, Del. I, sid.187; se även sidorna 175, 218, som förklarar de sju olika globernas inter-relation, vilka är förenade till en enda massa (står i ett koadunations- förhållande), svarande mot medvetandets sju olika nivåer eller sju olika substansgrader (konsubstantialitet). Se även i Blavatskys Letters to A. P. Sinnett på sidorna 244-254. ö. a.]

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 25                    MARS OCH MERKURIUS I ANDRA KEDJOR                        TEOSOFINS OCEAN sidan 25

i evolverandet av den nuvarande Jordkedjan med dess sju energi- eller evolutionscentra samlade i en enda massa. Eftersom Månen var den fjärde globen inom den gamla serien befinner den sig på samma förnimmelseplan som Jorden, och då vårt medvetande nu i stort sätt är begränsat till Jorden, kan vi bara se en av de äldre sju globerna – nämligen: vår Måne. När vi blir verksamma på någon annan av de sju globerna, kommer vi att på vår himmel förnimma dess korresponderande döda kropp, som då blir en måne, men den nuvarande månen ser vi inte. Venus, Mars, Merkurius och andra synliga planeter är alla fjärde-plans glober av särskild planetarisk massa och är av denna anledning synliga för oss, medan de andra följeslagarnas sex energi- och medvetande centra är osynliga. Alla diagram på plana ytor fördunklar bara teorin eftersom ett diagram nödvändiggör linjära uppdelningar. [Är tvådimensionella. ö. a.]

Den ström eller mängd av Jag som utvecklas på vår kedjas sju glober, är begränsad till antalet, fastän den aktuella kvantiteten är oerhörd. För trots att universum är gränslöst och oändligt, finns dock i varje särskild del av Kosmos, där manifestation och evolution har tagit sin början, en gräns för manifestationens omfattning och för antalet däri inbegripna Jagen. Och hela antalet Monader som nu genomgår sin evolution på vår Jordkedja har kommit över från de sju gamla planeterna eller globerna, som jag har beskrivit. I De Invigdes Lära kallas denna mängd av Jag, en ”livsvåg”, och avser Monadernas ström. Denna [våg] nådde likt en armé eller flod denna planetariska massa vars centralpunkt för vårt medvetande representeras av vår jordglob, och började sin evolution på klotet A eller Nr.1. Den första skaran började på glob A och genomgick där en lång evolution i kroppar som var lämpade för ett sådant materiatillstånd, och passerade därifrån till glob B, och så vidare genom alla de sju större medvetandetillstånden som blivit kallade glober. När den första skaran lämnade glob A, strömmade andra Jag in och fortsatte samma kurs, och så fortskred hela armén regelbundet runt den sjufaldiga banan. 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 26                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 26

Denna resa pågick under fyra varv runt hela kedjan, och därmed hade hela strömmen eller armén av Jag från den gamla Månkedjan anlänt, och eftersom den nu var fulltalig, tillkommer inga flera efter mitten av den fjärde Runden. Dessa vid olika tidpunkter anlända klasser fullföljer samma kretsloppsprocess under sju hela Runder genom alla de sju planetariska medvetenhets-centra, och när de sju är fullbordade är just den grad av fullkomlighet uppnådd som motsvarar denna enorma tidsperiod, och då kommer denna kedja eller massa av ”glober” att dö och i sin tur ge upphov åt ytterligare en annan serie. [En ny kedja av glober. ö. a.]

Var och en av globerna används av den evolutionära lagen för utvecklandet av sju raser, och av sinnen, förmågor och krafter lämpliga till detta materiatillstånd: erfarenheten från alla sju globerna är nödvändig för att åstadkomma en fullkomlig utveckling. Därför har vi Runder och Raser. En Rund innebär ett kretsande genom de sju centra av planetariskt medvetande; en Ras innebär rasens utveckling på ett av dessa sju. För varje glob finns det sju raser, men summan av de fyrtionio raserna bildar tillsammans endast sju stora raser, den särskilda sjufaldiga indelningen av raserna på varje glob eller planetariskt centrum bildar i själva verket en ras med sju beståndsdelar eller särskilda egenheter med avseende på funktion och förmåga. 

Och då ingen fullkomlig ras kan utvecklas på ett ögonblick på någon glob, måste naturens långsamma, ordnade processer, vilka inte tillåter några språng, fortgå med lämpliga medel. Därför måste under-raser utvecklas den ena efter den andra, innan den fullkomliga rotrasen har bildats och sedan utsänder rotrasen sina sidoskott medan den förfaller och förbereder för ankomsten av nästa stora ras. 

För att illustrera detta, har det tydligt undervisats om, att på Amerikas kontinent kommer den nya – den sjätte – rasen att utvecklas; och här är nu alla jordens släkten engagerade i en stor sammansmältningsprocess ur vilken en högt utvecklad under-ras kommer att växa fram, efter vilken andra

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 27                MONADERNA VÄSENTLIGA FÖR EVOLUTIONEN                     TEOSOFINS OCEAN sidan 27 med likartade processer ska utvecklas ända till dess att den nya rasen är komplett.
 

Mellan slutet av varje stor ras och början av en annan inträder en period av vila, vad beträffar globen, för då lämnar de mänskliga Jagens ström den för en annan i kedjan för att där fortsätta evolutionen av krafter och förmågor. Men när den sista rasen, den sjunde, framträtt och fullständigt fullkomnat sig själv, inträder en stor upplösning, liknande den jag i korthet beskrivit, som föregår jordkedjans födelse, och då försvinner världen som ett vidrörbart ting, och vad beträffar det mänskliga örat råder tystnad. Detta, sägs det, är roten till den så allmänna övertygelsen, att världen skall förgås, att det kommer en domens dag, eller att det har funnits världsfloder eller världsbränder.

Ser vi närmare på evolutionen på Jorden, så uppges det att strömmen av Monader först börjar att upparbeta den materiella massan till vad som kallas dess elementala tillstånd, då allt är gasformigt eller eldartat. Ty den forntida och sanna teorin är att ingen evolution är möjlig utan Monaden som livgivande förmedlare. Under detta första stadium finns varken växter eller djur. Därefter kommer mineralstadiet, då hela massan hårdnar, med alla Monader  fängslade i den. Sedan utvecklar sig den första klassens Monader till vegetativa former som de själva konstruerar, och fortfarande framträder inga djur. I nästa skede höjer sig den första klassens Monader från växtriket och frambringar djurformer, därefter den mänskliga astrala och skugglika modellen, och då har vi mineraler, växter, djur och blivande människor, medan den andra och senare klasser fortfarande utvecklas i de lägre rikena. Efter mitten av Fjärde Runden uppnår inga fler Monader människostadiet och kommer inte att uppnå det förrän en ny planetarisk massa [planetkedja], genom reinkarnation av vår nuvarande har bildats. Detta är hela processen förmedlad i stora drag, dock med många detaljer utelämnade, ty i en av runderna framträder människan före djuren. Men denna detalj behöver inte leda till någon förvirring. 

För att framställa saken på ett annat sätt. Planen uppstår

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 28                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 28

 
först i det universella förnuftet, efter vilken den astrala modellen eller grundvalen skapas, och när denna astrala modell är fullständig, genomgår hela materian en förtätningsprocess ända fram till mitten av Fjärde Runden. Efter detta följer
 vilket är vår framtid  hela massans förandligande med fullt medvetande och hela serien av glober lyfts upp till ett högre utvecklingsplan. I förtätningsprocessen, som ovan refereras till, äger en omkastning rum rörande tiden för människans framträdande på vår planet. Men rörande dessa detaljer har lärarna bara sagt, ”att med den Andra Runden förändras planen, men denna förändring kommer inte att meddelas denna generation”. Därför är det omöjligt för mig att meddela detta. Men det finns ingen ovisshet rörande denna punkt att sju stora raser måste utvecklas här på denna planet, och att samtliga raser måste göra sju runder genom hela serien av sju glober. 

Människovarelserna var inte från början delade i två kön. De första var könlösa, sedan förändrades de till hermafroditer [tvåkönade], för att slutligen separeras i man och kvinna. Denna uppdelning av människan i man och kvinna skedde för mer än 18, 000, 000 år sedan. Av detta skäl sägs det i dessa forntida skolor, att vår mänsklighet är lite mer än 18, 000, 000 år gammal. 

WILLIAM Q JUDGE 

Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

 länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
kapitel 3 av Robert Crosbie

______________________________________________________|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 
till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-27