yantra1.gif (2187 bytes)
4

Teosofins Ocean
Online
Den ursprungliga och oförkortade amerikanska ULT-utgåvan 2017

Kapitel
4

Människans sjufaldiga konstituition


av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL IV

MÄNNISKANS SJUFALDIGA KONSTITUTION 

Människans konstitution. Hur läran skiljer sig från den vanliga kristna. Den verkliga läran var känd under de första århundraden av denna era, men blev avsiktligt tillbakadragen från en nation som inte var i stånd att upprätthålla den. Faran ifall läran inte hade blivit tillbakadragen. Den sjufaldiga indelningen. Principerna klassificerade. Indelningarna överensstämmer med kedjan av sju glober. Den lägre människan är en sammansatt varelse. Hennes högre treenighet. De fyra lägre principerna är övergående och föränderliga. Döden lämnar kvar treenigheten som den enda bestående delen av oss. Vad den fysiska människan är, och vad den andra osynliga jordiska människan är. Den andra fysiska människan syns inte men är ändå jordisk. Sinnena tillhör den osynliga människan och inte den synliga.
Sidorna 29 till 34

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 29                                                                                                            TEOSOFINS OCEAN sidan 29

BETRÄFFANDE människans natur finns det två rådande föreställningar inom kristenhetens religiösa kretsar. Den ena är undervisningen [kyrkoläran] och den andra är den allmänna vedertagna betydelsen av den; den första är naturligtvis inte hemlig inom kyrkan, men framförs så sällan inför lekmännen att den blivit nästan arkan [hemlig] för den vanliga människan. Nästan var och en säger sig ha en själ och en kropp, och därvid stannar det. Vad själen är, om hon utgör den verkliga personen eller om hon äger några egna förmågor, undersöks inte, och predikanterna brukar begränsa sig till dess frälsning eller fördömelse. Och genom att på detta sätt tala om själen som något avskilt från en själv, har folket kommit till den underliggande tanken att de inte är själar, eftersom själen kan förloras av dem. Ur detta har det uppstått en tendens mot materialism som får människor att ägna mer uppmärksamhet åt kroppen än själen, och omsorgen om själen lämnas åt den romerska katolska prästen, och bland frireligiösa uppskjuts omsorgen om själen oftast till dödsdagen. Men när den sanna undervisningen blir känd kommer man att inse att omsorgen om själen, som är Självet, är en vital fråga som kräver uppmärksamhet varje dag, och kan inte skjutas upp utan att resultera i allvarlig skada för hela människan, både till kropp och själ.

Den kristna undervisningen, stödd av Paulus
 ty det är på honom som dogmatisk kristendom i själva verket vilar är att människan består av kropp, själ och ande. Detta är människans trefaldiga konstitution, som teologerna själva tror på, men som de ogärna talar om, eftersom en granskning skulle kunna leda till återupptagandet av åsikter som en gång var ortodoxa [renläriga] men nu kätterska. Ty genom att placera

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 30                                                                                                             TEOSOFINS OCEAN sidan 30

själen mellan anden och kroppen, ställer vi frågan om själens ansvar på sin spets – eftersom kroppen kan ju inte hållas ansvarig. Och för att göra själen ansvarig för de utförda handlingarna, måste vi anta att den äger förmågor och funktioner. Utifrån detta är det lätt att antaga att själen kan vara både förnuftig och oförnuftig, som grekerna ibland tänkte, och därifrån är det bara ett steg till ytterligare teosofiska grundsatser. Denna trefaldiga indelning av människans natur innehåller i själva verket den teosofiska undervisningens sjufaldiga konstitution, ty de fyra andra indelningarna som saknas kan tillskrivas kroppens och själens förmågor och funktioner, vilket jag skall försöka påvisa längre fram. Denna övertygelse att människan är en sjufald och inte bara en tvåfald, var rådande för länge sedan och förkunnades mycket tydligt för alla människor med åtföljande bevis, men liksom andra filosofiska läror försvann den ur sikte, och blev gradvis tillbakadragen vid en tidpunkt då Östeuropas moral degenererade och innan materialismen hade fått fullt inflytande i sällskap med dess
tvilling skepticismen. Vid  tillbakadragandet av denna lära återstod för kristenheten den nuvarande dogmen om kropp, själ och ande. Skälet för denna läras hemlighållande och dess återupplivande i detta århundrade är väl framställt av Helena Blavatsky i The Secret Doctrine [Den Hemliga Läran Online]. Som svar på invändningen, ”vi kan inte förstå hur någon fara kan uppstå från avslöjandet av en sådan rent filosofisk lära som planetkedjans evolution”, säger hon:

Faran var denna: Läror sådana som Planetkedjan eller de sju raserna ger med en gång en ledtråd till människans sjufaldiga natur, ty varje princip är relaterad till ett plan, en planet och en ras; och de mänskliga principerna är, på varje plan, relaterade till sjufaldiga ockulta krafter – av vilka de som tillhör de högre planen äger en oerhörd ockult kraft, vilkas missbruk skulle förorsaka oöverskådlig ondska för mänskligheten. En ledtråd, är kanske inte någon ledtråd för den nuvarande generationen – särskilt inte för västerlänningarna – som skyddas av själva sin blindhet och okunniga materialistiska misstro i fråga om det ockulta; men den hade under den kristna tideräkningens första sekler varit en faktisk ledtråd,

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 31                                                                                      DEN SJUFALDIGA INDELNINGEN  sidan 31

för människor, som var fullt övertygade om ockultismens verklighet, och som gått in i en cykel av förfall, vilken gjorde dem mogna att missbruka ockulta förmågor och svartkonst av värsta slag. [DHL I, s 19]
 

A.P. Sinnett, under en tid regeringstjänsteman i Indien,* var den första i detta århundrade [det nittonde århundradet] som i stora drag skildrade människans verkliga natur i sin bok Esoteric Buddhism [De Invigdes Lära Online ], vilket skrevs utifrån information som förmedlades honom av H. P. Blavatsky direkt från de Invigdas Stora Loge till vilken referenser har gjorts. Att på detta sätt lägga fram den gamla läran inför den västerländska civilisationen gjorde han sin generation en stor tjänst och hjälpte avsevärt Teosofins sak. Hans indelning var:

(1.)   Kroppen eller Rupa.
(2.)   Livs Principen [Vitalitet] eller Prana-Jiva.
(3.)   Astralkroppen eller Linga-Sharira.
(4.)   Den animala Själen eller Kama-Rupa.
(5.)   Den mänskliga Själen eller Manas.
(6.)   Den andliga Själen eller Buddhi.
(7.)   Anden eller Atma

      De kursiverade orden är dess motsvarighet på sanskrit som antogs av honom för de engelska termerna. Denna klassificering håller fortfarande för alla praktiska ändamål, men medger modifiering och utvidgning. Så gör, till exempel, en senare uppställning som placerar Astralkroppen som nummer två i stället för tre i ordningen vilket inte förändrar den väsentligt. Indelningen ger med en gång en uppfattning om vad människan är, helt skild från den vaga beskrivningen med orden ”kropp och själ”, och utmanar även djärvt den materialistiska uppfattningen att förnuftet är en produkt av hjärnan, en del av kroppen. Inget anspråk görs på att dessa principer hittills var okända, ty de uppfattades alla på olika sätt inte bara av hinduerna, utan också av många européer. Men en sådan fullständig framställning av människans sjufaldiga konstitution i nära förbindelse med den sjufaldiga konstitutionen hos en kedja av glober, genom vilka [den mänskliga] varelsen utvecklats, hade
________________________________

 * Sinnett var redaktör för Pionneer från Allahabad, den indiska regeringens officiella organ.

_________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 32                                                                                                    TEOSOFINS OCEAN sidan 32

inte blivit offentliggjord. Den franske abbén, Eliphas Levi, skrev om det astrala riket och astralkroppen, men hade tydligen ingen kunskap om resten av läran, och medan hinduerna hade andra termer i sitt språk och i sin filosofi, använde de inte en sjufaldig klassificering utan hänvisade huvudsakligen till en fyrfaldig och hemlighöll (om de kände till den) läran om en kedja av sju glober som även innefattar vår jord. I själva verket, försäkrade en lärd hindu, Subba Row, nu avliden, att de kände till en sjufaldig
klassificering, men att den inte hade blivit och kommer inte heller bli utgiven.

Om vi betraktar dessa integrerande delar på ett annat sätt, skulle vi kunna säga att den lägre människan är en sammansatt varelse, men hennes verkliga natur är en enhet, eller en odödlig varelse, en treenighet som består av Ande, Urskiljningsförmåga och Förnuft som kräver fyra lägre jordiska redskap eller vehikler genom vilka den verkar i materian och skaffar erfarenhet från Naturen. Denna treenighet är vad som
på sanskrit kallas för Atma-Buddhi-Manas, svåra termer att återge på engelska [eller på vilket språk som helst]. Atma är Anden, Buddhi är den högsta tankeverksamheten, den som urskiljer och bedömer och Manas är Förnuftet. Denna trefaldiga förening är den verkliga människan; och utan tvivel är läran ursprunget till den teologiska treenigheten med Fadern, Sonen och den Heliga Ande. De fyra lägre redskapen eller vehiklerna visas på höger sida i denna uppställning:
 

           Atma, Passioner och Begär
           Buddhi, Livs Principen
           Manas, Astral Kroppen
         Fysiska Kroppen

      Dessa fyra lägre materiella integrerande delarna är förgängliga och underkastade upplösning var för sig lika väl som de kan separeras från varandra. När stunden för deras separation kommer, kan sammanhållningen inte längre upprätthållas, och den fysiska kroppen dör, och atomerna som var och en av de fyra är sammansatta av, börjar att separeras från varandra, och hela samlingen

      ___________________________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 33                                                                            DE TVÅ FYSISKA MÄNNISKORNA  sidan 33

sönderdelas och är inte längre lämpliga som redskap för den verkliga människan. Detta är vad som kallas ”döden” bland oss dödliga, men det är inte någon död för den verkliga människan ty hon är odödlig, bestående och icke-jordisk. Hon kallas därför Triaden, eller den oförstörbara treenigheten, medan de andra är kända som Fyrfalden eller de fyra dödliga.

Denna fyrfald eller lägre människa är produkten av kosmiska eller fysiska lagar jämte substans.
Precis som andra fysiska ting, har den under tidsåldrarnas förlopp evolverats, ur kosmisk substans, och är därför underkastad de fysiska, fysiologiska och psykiska lagar som styr människosläktet som en helhet. Därför kan dess möjliga livslängd beräknas på samma sätt som spännvidden hos de metaller som används vid brobyggnader kan beräknas av ingenjören. Varje förening, bildad av dessa integrerande delar under formen av en människa är därför till sin livslängd begränsad av lagarna för den utvecklingsperiod inom vilken den existerar. Just nu, är denna i allmänhet sjuttio till hundra år, men dess möjliga livslängd är längre. Följaktligen finns det i historien fall där vanliga personer har levt ända till två hundra år; och genom kunskap om de ockulta lagarna kan den möjliga gränsen för livslängden förlängas till nästan fyra hundra år.

     Den synliga fysiska människan består av:

      Hjärna,
Nerver,
Blod,
Ben,
Lymfa,
Muskler,
Förnimmelse- och rörelseorgan och Hud

     Den osynliga fysiska människan består av:

      Astralkroppen,
Passioner och Begär,
Livs Principen (kallad prana eller jiva.)

      ________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY  page 34                                                                                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 34

Av ovanstående framgår att den fysiska delen av vår natur således sträcker sig in på ett andra område vilket, fastän osynligt för det fysiska ögat, inte desto mindre
är materiellt och underkastad förfall.  Men eftersom folk i allmänhet tagit för vana att bara hålla sådant som kan ses med det fysiska ögat för verkligt, har man slutligen  kommit till den föreställningen, att den osynliga delen varken är verklig eller materiell. Men de glömmer att till och med på det jordiska planet finns skadliga gaser som är osynliga men verkliga och kraftfulla ämnen, och att vatten kan existera i luften genom att hållas kvar och i osynlig form tills förhållandena ändras och orsakar dess utfällning. [precipitation i form av dimma, regn och snö]

Låt oss sammanfatta innan vi går in på detaljerna. Den Verkliga Människan är Atma-Buddhi-Manas’ treenigheten, eller Ande och Förnuft, och hon använder vissa mellanhänder och redskap för att komma i kontakt med naturen för att därigenom lära känna sig själv. Dessa redskap och mellanhänder finns i de Fyra lägre principerna – eller Fyrfalden – och varje princip inom denna kategori utgör i sig själv ett redskap för den särskilda erfarenhet som tillhör dess eget verksamhetsfält, där kroppen utgör den lägsta, minst viktiga, och den mest övergående i hela serien. För när vi kommer till kroppen på väg ner från det Högre Förnuftet, kan det visa sig, att alla dess organ i sig själva är utan förnimmelse och till ingen nytta om de är berövade den inre människan. Syn, hörsel, känsel, smak och lukt tillhör inte kroppen, utan den andra osynliga, fysiska människan. De verkliga organen för utövandet av dessa förmågor finns i Astralkroppen, medan de som är i den fysiska kroppen bara är de mekaniska yttre verktygen för att skapa samverkan mellan naturen och de verkliga inre organen.

WILLIAM Q JUDGE 

Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 4 av Robert Crosbie

______________________________________________________
 


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-03-07