yantra1.gif (2187 bytes)
7

Teosofins Ocean
Online
[Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017]

Kapitel 7

Manas

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

     
yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel VII

MANAS

Manas den femte principen. Den första av den verkliga människan. Detta är den tänkande principen och är inte en produkt av hjärnan. Hjärnan är bara dess instrument. Hur förnuftets ljus gavs till de förnuftslösa människorna. Fullkomliga människor från äldre system gav det till oss liksom de fått det från sina föregångare. Manas är förrådshuset för alla tankar. Manas är siaren. Om förbindelsen mellan Manas och hjärnan bryts har personen inte förmågan att uppfatta. Kroppens organ uppfattar ingenting. Manas är uppdelad i högre och lägre. Dess fyra kännetecknande drag. Buddha, Jesus och andra hade Manas fullt utvecklad. Atma det Gudomliga Jaget. Den permanenta individualiteten. Denna permanenta individualitet har gått igenom varje slags erfarenhet i många kroppar. Manas och materia har nu en större handlingsmöjlighet än i gångna tider. Manas är bunden av begär, och detta gör reinkarnation till en nödvändighet. Sidorna 52 till 59

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 52                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 52
 

I vår analys av människans natur har vi hittills bara betraktat de föränderliga elementen som utgör den lägre människan och har kommit fram till den fjärde principen eller planet – det av begärets – utan att ha berört frågan om Förnuftet. Men även så långt som vi nu har nått måste det vara uppenbart att det finns en stor skillnad mellan de vanliga ideerna om Förnuftet och de som finns i Teosofin. Vanligtvis anses Förnuftet vara immateriellt eller att endast vara namnet för hjärnans verksamhet i att utveckla tanken, en process som är helt okänd annat än genom slutledning, eller att om det inte finns någon hjärna kan det inte finnas något förnuft. En hel del uppmärksamhet har ägnats åt katalogiseringen av vissa mentala funktioner och attribut, men termer saknas helt och hållit från vårt språk att beskriva verkliga metafysiska och andliga fakta om människan. Denna förvirring och ordens fattigdom för användandet av dessa beror nästan uteslutande på, för det första dogmatisk religion, som under många århundraden har gjort anspråk på och påtvingat dogmer och doktriner som förståndet inte kunde acceptera, och för det andra till den naturliga kamp som växte upp mellan vetenskap och religion så snart som bojorna vilka placerats av religionen på vetenskapen togs bort och den senare tilläts att ta itu med fakta i naturen. Reaktionen mot religionen hindrade naturligt nog vetenskapen från att inta något annat än en materialistisk synpunkt på människan och naturen. Likväl så har vi ännu inte från någondera av dessa två fått de ord som behövs för att beskriva den femte, sjätte och sjunde principen, de som utgör Treenigheten, den verkliga människan, den odödliga pilgrimen.

Den femte principen är Manas, i den klassificering som antogs av  A P Sinnett, och är vanligtvis översatt med

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 53                                FÖRNUFTETS URSPRUNG                                   TEOSOFINS OCEAN sidan 53
 

Förnuft. [eller Sinnet] Även andra namn har getts till den, men den är, vetaren, förnimmaren och tänkaren. Den sjätte är Buddhi, eller andlig urskiljning; den sjunde är Atma, eller Ande, strålen från det Absoluta Varat. Det svenska språket räcker delvis till att beskriva vad Manas är, men inte Buddhi, inte heller Atma, och lämnar många ting relaterade till Manas obeskrivbara.

Evolutionens förlopp utvecklade de lägre principerna och alstrade slutligen människans form med en hjärna av bättre och djupare kapacitet än hos något annat djur. Men denna människa till formen var inte människa till förnuftet, hon behövde den femte principen, den tänkande och förnimmande, att särskilja henne från djurriket och tilldela henne förmågan att bli självmedveten. Monaden fängslades i dessa former och denna monad är sammansatt av Atma och Buddhi; för utan monadens närvaro kunde evolutionen inte gå vidare. Om vi för ett ögonblick går tillbaka till den tid då raserna saknade förnuft, uppstår frågan, ”vem gav förnuftet, var kom det ifrån, och vad är det?” Det är länken mellan Guds Ande ovan och det personliga nedan; det gavs åt de förnuftslösa monaderna av andra som alla tidigare hade gått genom hela denna process tidsåldrar efter tidsåldrar, först i andra världar och världssystem, och härstrammar från andra evolutionsperioder som genomförts och fullbordats långt innan vårt solsystem hade påbörjats. Detta är teorin, märklig och oacceptabel i dag, men som måste läggas fram om vi ska berätta sanningen om Teosofin; och detta är bara ett överlämnande av vad andra har sagt tidigare.

Det sätt, på vilket detta förnuftets ljus gavs till de Förnuftslösa Människorna kan förstås genom illustrationen av ett enda ljus som tänder många. Har vi ett tänt ljus och otaliga otända, följer därav att från detta enda tända kan alla de andra tändas. Så är det i fallet med Manas. Det är ljuslågan. De förnuftslösa människorna med de fyra elementära principerna Kroppen, Astralkroppen, Livet och Begäret,

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 54                                                                                                       TEOSOFINS OCEAN sidan 54

är de otända ljus som inte kan tända sig själva. Visdomens Söner, som på varje glob är varje människlig familjs Äldre Bröder, äger ljuset, som de fått från andra som sträcker sig allt längre tillbaka i led efter led, utan början eller slut. De tänder kombinationen av de lägre principerna och Monaden, sålunda tänder de Manas i de nya människorna och förbereder ytterligare en stor ras för slutlig initiering. Tändandet av Manas låga symboliseras i alla stora religioner och inom frimureriet. I Österlandet framträder prästen med ett ljus som tänts vid altarelden, och tusentals andra tänder sina ljus från detta. Parserna har också sin heliga eld som tänts från någon annan helig låga.

Manas, eller Tänkaren, är det reinkarnerande väsendet, den odödlige som bär resultaten och värdena av alla de olika liv som levts på jorden eller någon annanstans. Dess natur blir dubbel så snart den är bunden till en kropp. För den mänskliga hjärnan är en överlägsen organism och Manas använder den att resonera från förutsättningar till slutsatser. Detta skiljer också människan från djuret, för djur agerar utifrån automatiska och så kallade instinktiva impulser, medan människan kan använda förståndet. Detta är den lägre aspekten av Tänkaren eller Manas, och inte, som vissa har antagit, den högsta och bästa gåvan som tillhör människan. Dess andra, och i Teosofin högre aspekt är den intuitiva, som vet, och som inte förlitar sig på förståndet. Den lägre, och rent intellektuella, är närmast Begärsprincipen, och är därmed skiljd från dess andra sida, som har affinitet med de andliga principerna ovan. Om Tänkaren, då, blir helt intellektuell börjar hela naturen att tendera nedåt; för intellektet allena är kallt, hjärtlöst, själviskt, eftersom det inte lär upplyst av de två andra principerna, Buddhi och Atma.

I Manas förvaras tankarna från alla våra liv. Det vill säga: i varje liv, kommer totalsumman av tankar som ligger till grund för alla handlingar under livstiden att vara av en allmän karaktär, men kan placeras in i en eller flera

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 55                                  TANKARNAS REGISTER                               TEOSOFINS OCEAN sidan 55

klasser. Det vill säga, så är affärsmänniskan av i dag en typ för sig; alla dess tankar under livet representeras bara av en enda tanketråd. Konstnären är en annan. Människan som har ägnat sig åt affärslivet, men också tänkt mycket på berömmelse och makt som hon aldrig uppnådde, är ännu en annan. Den stora massan av självuppoffrande, modiga, starka, fattiga människor som har väldigt lite tid att tänka, bildar en annan distinkt klass. I alla dessa utgör totalsumman av livets tankar strömmen eller tråden av ett livs meditation – ”det som ligger oss närmast om hjärtat” – och lagras i Manas, för att framträda igen i vilket liv som helst då hjärnan och fysiska miljöer blir av liknande art som de, varigenom den klassen av tankar föddes.

Det är Manas som ser de föremål som presenteras av kroppsorgan och de verkliga inre organen. När det öppna ögat får en bild på näthinnan, förvandlas hela scenen till vibrationer i synnerverna som försvinner in i hjärnan, där Manas är i stånd att förnimma dem som en idé. Och så är det med varje annat sinnesorgan.  Om förbindelsen mellan Manas och hjärnan bryts, kan inte intelligensen  manifestera sig såvida inte Manas genom träning har kommit på hur man projicerar astralkroppen ur den fysiska och därigenom upprätthålla kommunikationen med medmänniskorna. Att organen och sinnena inte uppfattar föremålen, har hypnos, mesmerism och spiritualism nu bevisat. Ty, som vi ser i mesmeristiska och hypnotiska experiment, är det sedda eller med känseln uppfattade  föremålet, hos vilket alla de egenskaper som tillhör fasta föremål, kan förnimmas, ofta bara en idé som finns i operatörens hjärna. På samma sätt behöver Manas, med hjälp av astralkroppen, bara inprägla en idé på den andra personen för att få denne att varsebli idén och transformera den till en synlig kropp från vilken de vanliga effekterna av täthet och tyngd tycks följa. Och inom hypnotism finns många experiment, som alla går ut på att visa, att den så kallade materian inte i sig är fast eller tät; att synen inte alltid beror på ögat och de ljusstrålar

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 56                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 56

som utgår från ett föremål; att något som förefaller ovidrörbart för en normal hjärna och organ kan vara helt vidrörbart för en annan; och att fysiska effekter i kroppen kan framkallas enbart från en idé. De välkända experimenten att bara genom en bit vanligt papper skapa en blåsa, eller att förhindra att ett verkligt dragplåster drar upp en blåsa, genom kraften av en tanke överförd till en människa, att det i ena fallet inte blev en blåsa och i andra fallet så blev det en, bevisar fullständigt möjligheten av att utöva en impuls på materian genom användandet av vad vi kallar Manas. Men alla dessa fenomen är ett framläggande av lägre Manas som verkar i Astralkroppen och den fjärde principen – Begäret, genom att använda den fysiska kroppen som verksamhetsfält för sina krafter.

Det är lägre Manas som lagrar alla intryck från ett jordeliv och ibland sällsamt uppvisar dem under transtillstånd eller i drömmar, vid sinnesförvirring [delirium], under hypnos, då och då även under normala vakentillstånd, och mycket ofta vid tiden för den fysiska döden. Men det är så upptaget av hjärnan, av minnet och av sinnesförnimmelserna, att det oftast bara framställer några få återkallanden i minnet från mängden av händelser som det under årens lopp har samlat på sig. Det stör Högre Manas verksamhet vid just denna tidpunkt i evolutionen eftersom, Begäret och alla korresponderande förmågor, talanger och sinnen är de högst utvecklade, och skymmer därigenom, så att säga, det vita ljuset från Manas andliga sida. Det blir färgat av varje föremål som presenteras för det, vare sig det är ett tankeobjekt eller något materiellt. Det vill säga, Lägre Manas som verkar genom hjärnan förändras med en gång till något föremåls form och andra karaktärsdrag, mentalt eller på annat sätt. Detta orsakar att det har fyra kännetecknande drag. För det första, att naturligt fly i väg från någon punkt, objekt eller subjekt; för det andra, att fly till någon behaglig idé; för det tredje, att fly till en obehaglig idé; för det fjärde, att förbli passiv och inte bry sig om någonting. Det första beror på minnet och Manas naturliga rörlighet; det andra och tredje beror enbart

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 57                     GENI: DET HÖGRE GUDOMLIGA  SJÄLVET           TEOSOFINS OCEAN sidan 57


på minnet; det fjärde betecknar sömn när den är normal, och när den är onormal tenderar den mot sinnessjukdom. Dessa mentala kännetecknande drag som alla tillhör lägre Manas, är de som det Högre Manas, med hjälp av Buddhi och Atma, måste bekämpa och besegra. Högre Manas, om det kan agera, blir vad vi ibland kallar Genier; om dess herravälde är fullständigt, då kan man bli en gud. Men minnet framställer kontinuerligt bilder till Lägre Manas, och resultatet blir att det Högre fördunklas. Men ibland längs livets väg så ser vi här och där människor som är genier eller stora siare och profeter. Inom dessa är Manas högre förmågor aktiva och upplyser personligheten. Sådana var de stora forntida Vise från det förflutna, människor som Buddha, Jesus, Konfucius, Zarathustra och andra. Också poeter, såsom Tennyson, Longfellow, och andra är människor hos vilka Högre Manas då och då sänder ut en klar stråle ned på människan, för att snart emellertid fördunklas av den dogmatiska religiösa uppfostrans verkan som har gett minnet vissa bilder som alltid hindrar Manas från att uppnå full aktivitet.

I denna högre Treenighet, har vi Gud ovan oss alla; detta är Atma, och kan kallas det Högre Självet.

Nästa är den andliga delen av själen som kallas Buddhi; när den är fullständigt förenad med Manas kan detta kallas för det Gudomliga Jaget.

Det inre Jaget, som reinkarnerar, tar sig an kropp efter kropp, lagrar intrycken från liv efter liv, förvärvar erfarenhet och förenar det med det gudomliga Jaget, genom en ofantlig period av år av lidande och glädje, är den femte principen – Manas – inte förenad med Buddhi. Detta är den permanenta individualiteten som ger varje människa känslan av att vara sig själv och inte någon annan; det som genom alla dagars och nätters växlingar från ungdomen till livets slut som får oss att känna oss som en identitet genom hela perioden; det överbryggar klyftan som uppstår genom sömnen; på liknande sätt överbryggar den klyftan som skapas av dödens

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 58                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 58

sömn. Det är detta, och inte vår hjärna, som höjer oss över djuret. Djupet och förändringarna av hjärnvindlingarna hos människans förorsakas av Manas, och inte av förnuftet. Och när vi antingen fullständigt eller då och då blir medvetet förenade med Buddhi, den Andliga Själen, skådar vi Gud, så att säga. Detta är vad alla de forntida önskade att skåda, men vad nutidens människor inte tror på, utan de senare föredrar hellre att kasta bort sin egen rätt till denna storhet i naturen, och att dyrka en imaginär gud, skapad enbart av sina egna fantasier vars natur inte skiljer sig mycket från en svag människas.

Denna permanenta individualitet inom den nuvarande rasen har därför gått igenom alla slags erfarenheter, för Teosofin insisterar på dess fortvaro och på nödvändigheten av dess fortsatta deltagande i evolutionen. Den har en uppgift att uppfylla, som består i att höja till ett högre tillstånd all den materia som tillhör jordens planetkedja. Vi har alla bott och deltagit i civilisation efter civilisation, ras efter ras, här på jorden, och kommer att fortsätta med detta genom alla runder och raser tills den sjunde är fulländad. Samtidigt bör man komma ihåg att denna globs materia och därmed sammanhängande företelser, har också varit genom alla slags former, med eventuellt några undantag på det mycket låga mineralplanets bildande. Men i allmänhet har hela den synliga materian eller den som existerar i outfällt tillstånd [icke-precipeterat, icke-materialiserat] i rymden, präglats vid en eller annan tidpunkt i former av allehanda slag, många av dessa är sådana som vi nu inte har någon föreställning om. Evolutionens processer går därför nu inom vissa avdelningar framåt med större snabbhet än i tidigare tidsåldrar, eftersom både Manas och materian har förvärvat en lätthet att arbeta. Speciellt är det så med avseende på människan, som går främst i spetsen för alla ting eller varelser i denna evolution. Hon inkarnerar nu och planläggs in i livet snabbare än under tidigare perioder när det tog många år för att få en ”klädnad av skinn”. Detta att träda in i livet om och

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 59                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 59

om igen kan inte undvikas av den vanliga människan eftersom Lägre Manas fortfarande är bunden av Begäret, som är den förhärskande principen i den nuvarande perioden. Genom att vara under inflytande av Begäret är Manas kontinuerligt vilseledd medan den är i kroppen, och kan således inte förhindra inverkan på den av de krafter som livet sätter i rörelse. Dessa krafter genereras av Manas; det vill säga, genom tänkandet under en livstid. Varje tanke alstrar en fysisk såväl som en mental länk till begäret i vilken den är rotad. Allt liv är fyllt av sådana tankar, och när viloperioden efter döden är slut är Manas bunden av otaliga elektriska magnetiska trådar till jorden på grund av tankar under förra livet, och således av begäret, för det var begäret som orsakade så många tankar och okunnighet om tingens sanna natur. En förståelse av denna lära att människan verkligen är en tänkare och själv en skapelse av en tanke, kommer att klargöra allt det andra i förhållande till inkarnation och reinkarnation. Den inre människans kropp är uppbyggd av tankar, och av detta så måste det följa, att om tankarna har mer affinitet till jordelivet, än för liv någon annanstans, är en återgång till livet här oundvikligt.

För närvarande är Manas inte fullt aktiv inom släktet , eftersom Begäret fortfarande dominerar. I nästa cykel av den mänskliga perioden kommer Manas att vara fullt aktiv och utvecklad i hela rasen. Därför har jordens folk ännu inte kommit till den punkt, då de måste göra ett medvetet vägval vart de vill gå; men när de är i den cykeln som det refereras till, då Manas är aktiv, kommer alla blir tvungna att medvetet göra ett val till höger eller vänster, där den ena leder till fullständig och medveten förening med Atma och den andra till förintelsen av de varelser som väljer den vägen.

WILLIAM Q JUDGE


Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 7 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-15