yantra1.gif (2187 bytes)
8

Teosofins Ocean
Online

[Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017]

Kapitel 8

Om Reinkarnation

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel VIII

OM REINKARNATION

Varför är människan som hon är och varifrån kommer hon? Vad Universum är till för. Andlig och fysisk evolution kräver reinkarnation. Reinkarnation på det fysiska planet är återförkroppsligande eller förändring av formen. Globens hela materiemassa kommer en dag att bli människor i en period långt fram i tiden. Läran är forntida. Omfattades av de tidiga kristna. Lärdes ut av Jesus. Vad reinkarnerar? Livets mysterier uppstår från ofullständig inkarnation av de högre principerna. Det innebär inte transmigration till lägre former. Manu förklarar detta. Sidorna 60 till 69

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 60                                                                                                  TEOSOFINS OCEAN sidan 60

HUR människan har kommit att bli den komplexa varelse som hon är och varför, är frågor som varken Vetenskapen eller Religionen ger avgörande svar på. Denna odödliga tänkare som har så omfattande förmågor och möjligheter, alla är hennes på grund av hennes nära förbindelse med varje hemlig del av Naturen som hon har blivit danad av, står på toppen av en ofantlig och tyst evolution. Hon frågar varför naturen existerar, vad livets drama har som sitt mål, hur detta mål kan uppnås. Men både Vetenskapen och Religionen misslyckas med att ge ett rimligt svar. Vetenskapen gör inte anspråk på att ge lösningen, säger att undersökningen av tingen som de är, är en tillräcklig uppgift; religionen erbjuder en förklaring som både är ologisk och meningslös och endast godtagbar för den trångsynte, eftersom det kräver av oss att vi betraktar hela Naturen som ett mysterium och att söka efter livets mening och syfte med alla dess sorger i godtycket hos en outgrundlig Gud. Det bildade och frågande förnuftet vet att dogmatisk religion endast kan ge ett svar som uppfunnits av människan under förevändning, att det kommer från Gud.

Vad är då universum till för, och för vilket slutligt syfte är människan den odödliga tänkaren här i evolution? Det är helt och hållet till för själens erfarenhet och frigörelse, i syfte att lyfta den manifesterade materians hela massa upp till höjden, naturen och värdigheten av ett medvetet gudaskap. Det stora målet är att uppnå självmedvetande; inte genom en ras eller en stam eller någon gynnad nation, utan i och genom omgestaltning och fullkomning av såväl  hela materiemassan så väl som det vi nu kallar själ. Ingenting är eller kommer att utelämnas. Målet för den nuvarande människan är

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 61                                   EVOLUTIONENS SYFTE                                    TEOSOFINS OCEAN sidan 61
 

hennes invigning i fullständig kunskap, och för de övriga riken under henne att de gradvis kan höjas steg för steg för att med tiden även bli invigda. Detta är evolutionen förd till sin högsta förmåga; det är ett magnifikt framtidsperspektiv; det gör människan till en gud, och ger till varje del av naturen möjligheten av att en dag bli lika dan; det finns styrka och ädelhet i det, för genom detta förkrymps och förringas ingen människa, för ingen är så ursprungligt syndfull att hon inte kan höja sig över all synd. Betraktad från vetenskapens materialistiska ståndpunkt, tar evolution enbart in halva livet; medan den religiösa uppfattningen av den är en blandning av nonsens och rädsla. Nuvarande religioner behåller inslaget av rädsla och samtidigt föreställer sig att ett Allsmäktigt väsen inte kan tänka på någon annan jord än denna, som styrs mycket ofullkomligt. Men det gamla teosofiska synsättet gör universum till ett stort, komplett och fullkomligt helt.

I det ögonblick vi förutsätter en dubbel evolution, fysisk och andlig, måste vi samtidigt medge att den kan endast  genomföras genom reinkarnation. Detta har i själva verket visats av vetenskapen. Den visar att jordens materia och alla fysiska ting på den en gång var antingen i gasform eller i flytande form; att den kyldes ner; att den förändrades; att den från dessa förändringar och evolutioner till sist gestaltade alla stora tings och varelsers variationer. Detta, på det fysiska planet, är omgestaltning
eller förändring från en form till en annan. Den totala materiemassan är ungefär densamma som i början av denna glob, med ett mycket litet tillskott av något stjärnstoft. Därför måste den ha förändrats om och om igen, och på så sätt blivit fysiskt omdanad och återförkroppsligad. Naturligtvis om det skall vara helt korrekt, kan vi inte använda ordet reinkarnation, eftersom ”inkarnera” hänför sig till köttet. Låt oss säga ”återförkroppsligad” och sedan ser vi att för både materian och människan har det varit en ständig förändring av formen och det är i stort sett, ”reinkarnation”. När det gäller hela materiemassan, är läran att allt

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 62                                                                                                            TEOSOFINS OCEAN sidan 62

kommer att höjas till människans nivå när människan själv har gått vidare. När människan nått sin slutliga frälsning lämnar hon inte kvar något överskott, som på ett eller annat sätt måste tas omhand eller kastas undan på någon avlägsen sophög i naturen. Den sanna läran tillåter inget sådant, och på samma gång är den inte rädd för att förklara det sanna förhållandet av vad som verkar vara ett överskott. Allt är upparbetat till andra tillstånd, ty som filosofin förklarar så finns det inte alls någon oorganisk materia utan att varje atom är levande och har fröet till självmedvetande, och av detta måste följa, att en dag kommer allting att ha förändrats. Således består det som nu kallas den mänskliga kroppen av en viss mängd materia som en dag var helt och hållet mineral, senare växt, och nu förfinat till mänskliga atomer. Vid en tidpunkt mycket långt ifrån idag kommer den nuvarande växtmaterian att ha höjts till djurstadiet och vad vi nu använder som vår organiska eller kroppsmateria skall då vara förändrat och genom evolutionen förvandlad till självmedvetna tänkare, och så vidare hela skalan upp tills tiden skall komma då det som nu är känt som mineralmateria kommer att ha gått vidare till människostadiet och därmed inträtt på tänkarens plan. Då skall vid inträdandet av en stor evolutionsperiod denna tids mineralmateria bestå av något som redan nu genomgår sina lägre omgestaltningar på andra planeter och i andra system av världar. Detta är kanske en ”fantasifull” framställning för dagens människor, som är så vana  att bli kallade dåliga, syndfulla, svaga och ytterst dåraktiga vid från födseln, att de fruktar att tro på sanningen om sig själva, men för de forntida teosofernas lärjungar är detta inte omöjligt eller fantasifullt, utan är logiskt och storslaget. Och utan tvivel kommer den att en dag bli antagen av alla, när den västerländska rasens förnuft har frigjort sig från den mosaiska kronologin och de mosaiska föreställningarna om människan och naturen. Därför säger vi med avseende på reinkarnation och metempsykosis att de först måste tillämpas på hela kosmos och inte bara på människan. Men eftersom människan är det mest

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 63                     REINKARNATION EN FORNTIDA LÄRA                              TEOSOFINS OCEAN sidan 63

intressanta föremålet för henne själv, vill vi här något närmare betrakta lärans tillämpning på henne.

Denna är den mest forntida av läror och omfattas nu av mer mänskliga förnuft än antalet som inte tror på den. Miljoner i Österlandet accepterar nästan alla den; den lärdes ut av grekerna; ett stort antal av den kinesiska befolkningen tror nu på den liksom deras förfäder gjorde före dem; judarna trodde att den var sann, och den har inte försvunnit från deras religion; och Jesus, som kallas kristendomens grundare, trodde också och lärde ut den. I den tidiga kristna kyrkan var den känd och lärdes ut, och de allra främsta kyrkofäderna trodde och förkunnade den.

Kristna bör komma ihåg att Jesus var en jude som trodde att hans uppdrag var för judarna, för han säger i Matteusevangeliet [XV: 24], ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk”. Han måste varit väl bekant med deras läror. De trodde alla på reinkarnation. För dem hade Mose, Adam, Noa, Seth och andra återvänt till jorden, och på Jesus tid var det en allmän tro att den gamle profeten Elias ännu en gång skulle återkomma. För det första, så finner vi, att Jesus aldrig förnekade läran och vid olika tillfällen styrkte den, som när han sa att Johannes Döparen faktiskt var den gamle Elias som folket väntade på. Allt detta kan läsas genom att konsultera Matteusevangeliet i kapitlen XVII, [vers 12], XI [vers 14] och på  flera andra ställen. [Johannesevangeliet III, Jesus och Nikodemos, verserna 1-12,]

I dessa kapitel framstår det mycket tydligt att
Jesus hyllade reinkarnationsläran. Och efter Jesus finner vi Paulus i Romarbrevet IX, där han talar om Esau och Jakob som om de faktiskt existerade innan de föddes, och senare finner vi sådana stora kristna fäder som Origenes, Synesius och andra som trodde och undervisade denna teori. I Ordspråksboken VIII: 22, har vi Salomo som säger att när jorden danades var han närvarande, och att, långt innan han kunde ha blivit född som Salomo, fann han glädje i beboeliga delar av jorden med människornas söner. I Uppenbarelseboken, III:12, säger Johannes Uppenbararen, att han i en vision

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 64                                                                                                          TEOSOFINS OCEAN sidan 64

hörde Guds röst eller rösten som förde Guds talan, säga att ”den som segrar skall bli till en pelare i Guds tempel,’ och han skall aldrig mer lämna det’” det vill säga, aldrig mer behöva reinkarnera. Under femhundra år efter Jesus födelse förkunnades denna lära inom kyrkan ända fram till kyrkorådet i Konstantinopel. Då uttalades en förkastelsedom över vissa inslag av frågan, vilken av många har ansetts att gälla reinkarnationen, men om denna förkastelsedom står i strid med Jesu ord är den utan verkan. Och den står i strid med hans ord, och därmed befinner sig kyrkan i den ställningen, att hon i själva verket säger, att Jesus inte hade tillräckligt kunskap om denna lära för att, som kyrkan gjorde, uttala en förbannelse över den – en lära som var känd och förkunnad på hans tid och som framförts till hans kännedom och aldrig blivit fördömd, utan i själva verket blivit godkänd av honom. Kristendomen är en judisk religion, och reinkarnationsläran ingår i densamma historiskt som en succesionsrätt från judarna, och också på grund av att den hade förkunnats av Jesus och de tidiga kyrkofäderna. Om det finns något sanningsenligt eller logiskt sätt för den kristna kyrkan att komma ur denna position – om vi bortser från kyrkans dogmer – så skulle teosofen gärna lära känna den. I själva verket anser teosofen att närhelst en bekännare av den kristna läran, förnekar denna teori, sätter han därmed upp sin dom mot Jesus lära, som måste ha känt till mer om saken än hans anhängare. Det är det anatema som kyrkorådet utslungade, och lärans uteslutande ur religionsundervisningen som nu har fördärvat kristendomen och gjort alla de kristna nationernas folk till falska bekännare av Jesus och de påstår sig följa honom och kärlekens lag, medan de i verkligheten följer den mosaiska vedergällningslagen. För enbart i reinkarnation ligger svaret på alla livets problem, och tillsammans med Karma finns den kraft som kommer att förmå människorna att utöva den etik de hyllar i teorin. Det är den gamla filosofins mål att återupprätta denna lära till vilken religion som än har förlorat den; och därför kallar vi den ”kristendomens förlorade sträng”.

Men vem eller vad är det som reinkarnerar? Det är inte

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 65                            VEM ELLER VAD REINKARNERAR                             TEOSOFINS OCEAN sidan 65

kroppen, för den dör och desintegreras; och enbart några få av oss skulle vilja för alltid vara bundna vid sådana kroppar som vi nu har, som allmänt erkänns vara infekterade av sjukdomar med undantag av vildens. Det är inte astralkroppen för även den har, som vi visat sin livslängd och måste sönderfalla i delar efter att den fysiska har upplösts. Inte heller är det Passioner och Begär. Visserligen har de en mycket lång tillvaro, eftersom de äger förmågan att reproducera sig i varje liv så länge vi inte utrotar dem. Och reinkarnation ger oss tillfälle till detta, eftersom vi genom den får många möjligheter att långsamt, en efter en, förgöra begären och passionerna som vanställer den himmelska människans andliga bild.

Det har tidigare sagts hur passions-delen hos oss sammansmälter med den astrala efter döden och blir till en skenbar varelse som lever ett kort liv medan den sönderdelas. När separationen är avslutad mellan kroppen som har dött, den astrala kroppen och passioner och begär – har livet börjat sysselsätta sig med andra former – övergår den Högre Triaden, Manas, Buddhi och Atma, som utgör den verkliga människan, omedelbart in i ett annat tillstånd, och när detta tillstånd, som kallas Devachan, eller himlen, är över, attraheras de tillbaka till jorden för att reinkarnera. De utgör den odödliga delen av oss; de och ingen annan är i själva verket vi. Detta bör fullt och fast begripas av förnuftet, för på dess klara förståelse beror uppfattningen av hela läran. Vad som står i vägen för den moderna västerländska människan att se detta tydligt är den långa träning vi alla har haft i den materialistiska vetenskapen och materialiserade religionen, som båda blott har gjort den fysiska kroppen alltför framträdande. Den ena har bara undervisat om materia och den andra har förkunnat kroppens uppståndelse, en lära mot sunt förnuft, fakta, logik och vittnesbörd. Men det är ingen tvekan om att teorin om kroppens uppståndelse har uppstått från en förvrängning av den äldre och sanna undervisningen. Uppståndelsen baseras på vad Job säger om att se sin frälsare i köttet och

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 66                                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 66

på aposteln Paulus yttrande om uppståndelsen av en oförgänglig kropp. Men Job var egyptier som talade om att se sin lärare eller den som invigt honom, som var frälsaren, och Jesus och Paulus refererade enbart till den andliga kroppen.

Trots reinkarnation är en naturlag, har ännu inte hela treenigheten Atma-Buddhi-Manas fullt inkarnerat i vårt människosläkte. De brukar och tar kroppen i besittning med hjälp av ingången till Manas, den lägsta av de tre, och de andra två överskuggar den från ovan, utgörande dess Gud i Himlen. Detta symboliserades inom den gamla judiska undervisningen om den Himmelska Människan som står med huvudet i himlen och fötterna i helvetet. Det vill säga, huvudet Atma och Buddhi är ännu i himlen, och fötterna, Manas, vandrar i helvetet, som är kroppen och det fysiska livet. Av denna anledning är människan ännu inte fullt medveten, och reinkarnationer behövs för att äntligen slutföra inkarnationen av hela treenigheten i kroppen. När detta har genomförts kommer rasen att ha blivit som gudar, och under den gudalika treenighetens herravälde kommer hela materiemassan att fullkomnas och bli upphöjd till nästa steg. Detta är den verkliga betydelsen av ”ordet varde kött”. Detta antog hos en och annan enstaka person så storslagna dimensioner, såsom i fråga om Jesus eller Buddha, att de kunde betraktas som gudomliga inkarnationer. Och ur detta kommer också föreställningen med korsfästelsen, för Manas korsfästes i syfte att höja upp rövaren till paradiset.

Det beror på att treenigheten ännu inte fullt inkarnerats i människosläktet som jordelivet rymmer så många mysterier, några av dessa framträder från dag till dag i alla de olika experimenten som görs på och i människan.

Läkaren vet inte vad livet är, inte heller varför kroppen beter sig som den gör, eftersom den andliga delen ännu är insvept i himmelens moln; vetenskapsmänniskan vandrar i mörker, förbryllad och förvirrad av allt som hypnos och andra konstiga saker bringar i hans väg, eftersom den medvetna människan är utom räckhåll på själva toppen av gudaberget, därför

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 67                         INGEN REINKARNATION I DJUREN                          TEOSOFINS OCEAN sidan 67

tvingas den lärde att tala om det ”undermedvetna förnuftet”, den ”latenta personligheten” och liknande; och prästen kan inte ge oss något ljus alls eftersom han förnekar människans gudalika natur, reducerar allt till arvsyndens nivå, och sätter på vårt gudsbegrepp den svarta stämpeln av oförmåga att kontrollera eller hantera sin skapelse utan att rätta till förmodade fel i denna. Men den urgamla sanningen löser gåtan och målar Gud och Naturen i harmoniska färger.

Reinkarnation innebär inte att vi ingår i djurformer efter döden, som några österländska folk tror. ”En gång människa alltid människa” är ett uttalande inom den Stora Logen. Men det skulle inte vara alltför mycket straff för några människor om det vore möjligt att döma dem till återfödelse i djurkroppar; men naturen handlar inte efter känslor utan efter lagen, och vi som inte har förmågan att se allt, kan inte avgöra om den djuriska människan är allt igenom djurisk till sin natur. Och sedan evolution ha fört Manas Tänkaren och den Odödliga Personen till detta plan, kan den inte skicka henne tillbaka till djuret, som inte äger Manas.

Om vi betraktar de två förklaringar som förmedlats beträffande den bokstavliga betydelsen som åtskilliga människor i Österlandet antar, av dessa Manus lagar, vilka verkar lära ut transmigration [själavandring] genom djur, insekter och så vidare, kan vi se hur den sanne studenten av denna lära inte faller in i samma villfarelse.

Den första förklaringen visar att de olika verserna och böckerna som handlar om sådan transmigration [själavandring] har att göra med den faktiska reinkarnationsmetoden, det vill säga, de aktuella fysiska processerna som Jaget måste genomgå vid övergången från den okroppsliga till den kroppsliga tillvaron, och även med vägar, tillvägagångssätt eller medel för nedstigandet från det osynliga till det synliga planet. Detta har ännu inte tydligt förklarats i teosofiska böcker, eftersom det dels är ett ömtåligt ämne, och dels skulle detaljerna ännu inte bli mottagna med tillit ens bland Teosofer, fastän den dag kommer då de kommer att göra det. Och eftersom dessa

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 68                                                                                                       TEOSOFINS OCEAN sidan 68

detaljer inte är av största vikt förklaras de inte nu. Men då vi vet att ingen människokropp kan bildas utan förening mellan könen, och att fröna för sådan produktion ligger förvarade i könen och måste komma från den näring som tillförts kroppen, är det tydligt att födan har något att göra med Jagets reinkarnation. Om nu vägen till reinkarnation går genom särskilda födoämnen och ingen annat, kan det då vara möjligt om Jaget blir inblandad i födoämnen som inte kan frambringa frön till fysisk alstring, att detta är det straff som anges när Manu säger, att det eller det tillämpandet i praktiken kommer att leda till transmigration, vilka då utgör ett ”hinder”. Jag framkastar detta till förmån för vissa teosofer som läser detta och vars egna teorier i ämnet är ganska vaga och i vissa fall grundade på helt andra hypoteser.

Den andra förklaringen är, att eftersom naturen avser att vi ska använda den materia som kommer in i vår kropp och astralkropp, bland annat för att förädla denna materia genom de intryck den får genom föreningen med det mänskliga Jaget – om vi då använder den så, att den bara får ta emot ett djuriskt intryck, dras den tillbaka till djurriket och absorberas där, i stället för att bli förfinad och kvarhållen på det mänskliga planet. Och då all materia som det mänskliga Jaget dragit till sig, antager prägeln eller det fotografiska intrycket av människan, transmigrerar materian till ett lägre plan om det genom
Jaget fått ett djuriskt intryck. Detta aktuella faktum i naturens stora kemiska laboratorium kan lätt misstolkas av den okunnige. Men dagens studenter vet att sedan Manas Tänkaren har anlänt till scenen så återvänder han inte till lägre former; för det första, eftersom han inte önskar det, och för det andra, därför att han inte kan det. För precis som blodet i kroppen hindras av hjärtklaffarna från att rusa tillbaka och fylla hjärtat med blod, så är i den universella cirkulationens stora system dörren stängd bakom Tänkaren och

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 69                               DÖRREN STÄNGD BAKOM OSS                               TEOSOFINS OCEAN sidan 69

hindrar hans tillbakagående. Reinkarnationen tillämpad på den verkliga människan lär ingen transmigration tillbaka till naturriken under det mänskliga.
 

WILLIAM Q JUDGE


Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 8 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-10